پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه ارشد c (1763)

2-1-14 نقش هنرمند…………………………………………………………………………………………………………………………………………..652-1-15 مبانی تاریخ هنر………………………………………………………………………………………………………………………………………662-1-15-1 سبک………………………………………………………………………………………………………………………………………………662-1-15-2 زمینه تاریخی…………………………………………………………………………………………………………………………………..682-1-16 دسته بندی هنر………………………………………………………………………………………………………………………………………682-1-17 ارتباط هنر ها با یکدیگر…………………………………………………………………………………………………………………………..692-1-18 هنر اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..702-2 آموزش………………………………………………………………………………………………………………………………………………..712-2-1 هدف آموزش………………………………………………………………………………………………………………………………………….722-2-2 تاثیر آموزش بر فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………………722-2-3 تاثیر فرهنگ بر جامعه……………………………………………………………………………………………………………………………..732-2-3-1 ارزش ها و صورت های Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (1762)

2-18-2 پیشینه خارجی تحقیق592-19 جمع بندی62فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق3-1مقدمه653-2 نوع و روش تحقیق663-3 جامعه آماری663-4 طرح نمونه برداری و حجم نمونه663-5 ابزار و روش جمع آوری اطلاعات673-6 اعتبار( پایایی) پرسشنامه تحقیق673-7 روایی پرسشنامه683-8 روش‌ها و Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه ارشد c (1761)

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………118پیوست‌ها……………………………………………………………………………………………………………………….121چکیده پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوای مقوله‌ای میزان و نحوه بازنمایی هویت ملی در بخش خبری مشروح21:00شبکه اول سیما را مورد مطالعه قرار داده است. شبکه اول سیما یک شبکه سراسری و در Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (1757)

13-2 تاریخچه فرهنگ :………………………………………………………………………………………….34-الف. مرحله اول :35-ب . مرحله دوم :35-ج. مرحله سوم :3514-2 ویژگی های فرهنگ :3515-2 سیاست گذاری فرهنگی :…………………………………………………………………………………3716-2 جایگاه سیاست گذاری فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی :………………………………………3917-2 چارچوب نظری پژوهش :…………………………………………………………………………….40الف Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود تحقیق c (1755)

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق241-3-اهداف اصلی تحقیق271-4-پرسش‌های تحقیق28فصل دوم؛ مبانی نظری تحقیق292-1-پیشینه تحقیق302-2-آیین چیست؟342-3-مؤلفه های عمومی در تعریف آیین382-4-تفسیر های غلط از آیین50 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای Read more…

By 92, ago