2-4-1-12 نظریه ناکامی ستیزه جویی دولارد37
2-4-1-13نظریه رابرت کینگ مرتون38
2-5-1-14 نظریه رایان38
2-4-1-15 نظریه پیوند افتراقی ساترلند39
2-4-1-16 نظریه کلوارد و اهلین39
2-5-1 نظریه مارکسیستی40
2-5-2نظریه غیر مارکسیستی40
2-5-3 نظریه ساختی- کارکردی41
2-5-4 نظریه آسیب شناسی اجتماعی41
2-5-5 نظریه بی سازمانی اجتماعی42
2-5-6 تئوری یادگیری اجتماعی42
2-6جمع بندی:43
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه46
3-2 نوع روش تحقیق:47
3-3 روش گرد آوری اطلاعات48
3-4 ابزار گردآوری اطلاعات48
3-5 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات49
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1مقدمه52
4-2 یافته های توصیفی53
4-3 بررسی فرضیه ها58
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1مقدمه :72
5-2 نتیجه گیری :73
5-3 پیشنهادات:77
5-3-1 سایر پیشنهادت کاربردی:78
فهرست منابع داخلی82
فهرست جداول
جدول شماره 4-1: فرمول محاسبه اندازه اثر بر اساس آمار مورد استفاده52
جدول شماره 4-2: اطلاعات تفصیلی پیرامون پژوهشهای مورد استفاده در فراتحلیل54
جدول شماره 4-3: توزیع فراوانی مقطع زمانی انجام تحقیقات بررسی شده55
جدول شماره 4-4: توزیع فراوانی تعداد فرضیه های مورد بررسی56
جدول شماره 4-5: توزیع فراوانی روش گردآوری اطلاعات56
جدول شماره 4-6: توزیع فراوانی آمارهای استفاده شده در تحقیقات مورد بررسی57
جدول شماره 4-7: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: سن)58
جدول4-8: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(متغیر مستقل: سن)59
جدول4-9: نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده59
جدول شماره 4-10: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: جنسیت)60
جدول4-11: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(متغیر مستقل: جنسیت)61
جدول4-12 : نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده(متغیر مستقل: جنسیت)61
جدول شماره 4-13: اندازه اثر تحقیقات مرتبط62
جدول شماره 4-14: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: عوامل فرهنگی، اختلافات خانوادگی و ملکی)63
جدول4-15 : نتایج تحلیل واریانس ANOVA(متغیر مستقل: عوامل فرهنگی، اختلافات خانوادگی و ملکی)63
جدول شماره 4-16: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: احساس محرومیت و آنومی)64
جدول4-17: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل آنومی)64
جدول4-18 : نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل احساس محرومیت)64
جدول شماره 4-19: اندازه اثر تحقیقات مرتبط65
جدول4-20 : نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل پرخاشگری)65
جدول شماره 4-21: اندازه اثر تحقیقات مرتبط66
جدول4-22: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل اختلافات قومی یا قومگرایی)66
جدول4-23 : نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده67
جدول شماره 4-24: اندازه اثر تحقیقات مرتبط68
جدول4-25: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل اختلافات قومی یا قومگرایی)68
جدول شماره 4-26: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: پایگاه اجتماعی-اقتصادی)69
جدول4-27 : نتایج تحلیل واریانس ANOVA(متغیر مستقل: پایگاه اجتماعی-اقتصادی)69
جدول4-28 : نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده (متغیر مستقل: پایگاه اجتماعی-اقتصادی)70
فهرست نمودار
نمودار 4-1: مقطع زمانی انجام تحقیق55
نمودار 4-2: آماره های مورد استفاده در تحقیقات57
چکیده:
فراتحلیل حاضر، کوششی است برای تحلیل مجدد مجموعه ای از این پژوهشهای آسیب شناختی در زمینه عوامل موثر بر نزاع دسته جمعی، در تحقیق حاضر برای فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته ابتدا اندازه اثر بر حسب رویکرد تحلیل و آماره مورد استفاده تعیین شدند،سپس برای تعیین میزان رابطه بین متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته از آزمون واریانس و توکی استفاده شد. طبق نتایج بدست آمده سن در گرایش به نزاع تاثیر دارد. مردان بیش از زنان به نزاع دسته جمعی گرایش دارند. بین میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد استفاده با سطح تحصیلات رابطه معناداری وجود ندارد و در تمامی تحقیقات بررسی شده دارندگان تحصیلات بالاتر گرایش کمتری به نزاع دارند. همچنین بین میانگین اندازه اثر با پایگاه اجتماعی-اقتصادی پاسخگویان رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد.
در رابطه با متغیر عوامل موثر در نزاع گفتنی است:هر سه عامل فرهنگی، اختلافات خانوادگی و اختلافات ملکی در گرایش به نزاع، تاثیر متفاوتی دارند. تاثیر احساس محرومیت در میزان گرایش به نزاع در تحقیق انجام گرفته در لردگان بیش از شهر اهواز است . بین میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد استفاده با آنومی رابطه معناداری وجود دارد لازم به ذکر اندازه اثر بدست آمده در حد متوسط است. تاثیر پرخاشگری در میزان گرایش به نزاع در تحقیق انجام گرفته در لردگان بیش از شهر اهواز است. اختلاقات قومی برحسب مناطق محتلف تاثیر متفاوتی بر گرایش به نزاع دارد و اندازه اثر قومگرایی در شهر خدابنده کمتر از متوسط و در اهواز، ایلام و لردگان بالاتر از متوسط است.
کلیدواژه: فراتحلیل، اندازه اثر، نزاع دسته جمعی
فصـل اول
کلیـات پژوهـش
1-1 مقدمه:
پدیده نزاع و درگیری در جامعه از آن دسته آسیب هایی است که با ایجاد اخلال در روابط اجتماعی، فضایی آکنده از بغض، کینه و دشمنی را در میان افراد به وجود می آورد که این امر با زمینه سازی برای ایجاد نزاع و تنشهای بعدی، جامعه را از نظر مادی و معنوی متضرر می سازد و همواره مواجهه با آن مورد توجه متولیان نظم و امنیت اجتماعی بوده است(پورافکاری،3:1383). نزاع بطور اعم وصورت جمعی آن بطور اخص در هر جامعه ای همیشه بعنوان یکی از مسائل اجتماعی مطرح بوده است و در صورتیکه عمومیت پیدا نموده و موجبات جریحه دار شدن افکار عمومی گردد بعنوان یک جرم از لحاظ جامعه شناختی بدان پرداخته می شود.
در حوزه علوم انسانی و اجتماعی روشهای متعددی برای تحقیق و شناخت واقعیت و پدیدههای اجتماعی وجود دارد. فراتحلیل یکی از این روش هاست. فراتحلیل یکی از روشهای توصیفی است که تحقیقات انجام شده را ارزیابی می کند. فراتحلیل عبارت است از تحلیل آماری بسیاری از مطالعات و تحقیقات منفرد در حوزه ای معین به منظور ترکیب و یکپارچه سازی نتایج آنها. در فراتحلیل تحقیقات موجود، تاکید بر ترکیب و یکپارچه سازی نتایج آنها جهت استفاده علمی و کاربردی است. بنابراین فراتحلیل، مقایسه نتایج تحقیقات دیگران است. یعنی اینکه از تحقیقات و نتایج تحقیقات و تحلیل موجود، تحلیل دیگری عرضه کنیم. این فراتحلیل شامل کلیه مراحل تحقیق یعنی نظریه، روش، نتایج و …است. در روش فراتحلیل ابتدا از طریق شکستن اجزای کل به ماوراء و فراتر از کل اولیه می رسیم، سپس تحلیل اولیه را به نحوی منتقل یا تبدیل می کنیم که یافته های نامناسب در چارچوبی قابل قبول قرار گیرند و سرانجام، تحلیلهای ترکیب شده اطلاعاتی را نشان می دهند که اطلاعات اولیه نشان نداده باشند. در عمل، ابتدا اطلاعات از منابع اولیه استخراج و سپس با یکدیگر ترکیب می شوند و سرانجام یک کل جدید را تشکیل می دهند.
در این فصل به بررسیکلیات تحقیق پرداخته می شود و خواننده را با حوزه مورد مطالعه آگاه می سازد. پس از معرفی و طرح مسأله اصلی تحقیق، به طور مختصر به تشریح و بیان اهمیت موضوع پرداخته میشود. در مورد مساله، مباحثی مطرح می گردد که خواننده را برای فرضیات، سوالات و اهداف تحقیق، هدایت می نماید. در ادامه ضرورت انجام تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد. سپس فرضیات، اهداف تحقیق و در پایان پیشینه تحقیق ارائه می گردد.
1-2 بیان مسأله
وقوع جرائم مختلف در اجتماع از جمله نزاع اگر تمام علت سلب یا کاهش امنیت اجتماعی به حساب نیاید ، بدون تردید یکی از مهم ترین علل آن می باشد در واقع رابطۀ وقوع جرم و امنیت اجتماعی رابطه ای معکوس می باشد. هر چه جرائم بیشتر گردد امنیت اجتماعی کمتر می شود. از همین رو باید مقابله با پدیده های ناامنی از قبیل نزاع دسته جمعی را مساوی با تلاش برای ایجاد امنیت اجتماعی جامعه تلقی نمود. امنیت را در ابعاد و زوایای مختلفی از جمله بعد عینی (امنیت واقعی) و بعد ذهنی (احساس امنیت) می‌توان بررسی و تحلیل کرد، به عبارتی وقوع نزاع دسته جمعی علاوه بر سلب امنیت فیزیکی و عینی افراد جامعه، زمینه ساز سلب امنیت ذهنی و آسایش اجتماعی اعضای یک جامعه نیز محسوب می گردد. مطالعات انجام شده نشان می دهد که ضریب امنیت شهروندان ایرانی بیشتر از ضریب امنیت شهروندان استرالیایی و انگلیسی است، اما احساس امنیت شهروندان ایرانی کمتر از احساس امنیت شهروندان استرالیا و انگلیس می باشد. نتیجه این که احساس امنیت اگرچه با میزان جرم یا ضریب امنیتی موجود در جامعه ارتباط دارد، ولی به عوامل دیگری نیز بستگی دارد(نشریه امنیت، 1379، ش 11و12).
درگیری های قومی و نزاع های جمعی در هر دور ه ای از تاریخ وجود داشته و در جوامع سنتی و ایلی این موضوع بیشتر نمود داشته بنابراین، نزاع در هر جا معه همیشه به عنوان یکی از مسائل اجتماعی مطرح بوده است(پورافکاری،1383). اساساً آسیبهای اجتماعی ناشی از روابط ناسالم انسانی است که بنیانهای جامعه را به طور جدی تهدید میکند و مانع تحقق نیازمندیها و تقاضاهای افراد کثیری میگردد. به نظر میرسد آسیب اجتماعی وقتی به وجود میآید که نهادهای تنظیم کننده روابط بین افراد با شکست روبرو شده و دچار تزلزل شوند که نتیجه آن شکلگیری شکافهای عمیق بین افراد است. در چنین وضعیتی قوانین تنظیم کننده روابط انسانها مورد بی احترامی قرار میگیرند و متزلزل میشوند زیرا قانونمندی و پذیرش قانون ریشه در ساختارهای جامعه دارد و در رابطه با فرهنگ عمومی جامعه قابل بررسی است(ماهرویی ، 1381) .
نزاع و درگیری از جمله ناهنجاری های متداول جوامع بشری است که به دلیل سابقه وقوع آن در جوامع و اثرگذاری منفی در جامعه محور قانون گذاراسلامی قرار گرفته است اگر از تاثیر مخرب آن بر امنیت شخصی و جسمانی بر افراد بگذریم جامعه نیز در برخورد با درگیری و نزاع امنیت روانی و اجتماعی خود را بر باد رفته میداند اما نزاع دسته جمعی از جمله اقسام درگیری و نزاع هایی هست که در جامعه ی ایرانی به ویژه اجتماعات عشیره ای متداول است . گاه تمسخر و توهین به باورها و عقاید دیگران به درگیری‌های قبیله‌ای می‌انجامد. تعصب کورکورانه نسبت به قوم و قبیله نیز به علل فرهنگی افزوده می‌گردد، درگیری، گاه ریشه در باورها و عقاید مذهبی و غیر مذهبی دارد. درگیری دسته‌جمعی، از جرایم شایع در مناطق حاشیه‌ای است؛ زیرا ساکنین این مناطق معمولا مهاجران روستاها و ایل‌ها هستند و در مواردی، به سبب درگیری‌های جزئی حادث شده بین دو نفر – حتی میان کودکان- نزاعهای دسته جمعی شدیدی اتفاق می‌افتد که معمولاً منجر به کشته یا زخمی شدن عده‌ای از طرفین تنازع می‌شود. در دلفان، این باور غلط رایج است که پسر اجاق خانه است «جامعه‌ای که پسر، بیشتر از دختر تولید می‌کند به گونه ای تناقض آمیز برای همسر گزینی به جنگ متوسل می شود»(بیتس،1387).
نزاع بطور اعم وصورت جمعی آن بطور اخص در هر جامعه ای همیشه بعنوان یکی از مسائل اجتماعی مطرح بوده است و در صورتیکه عمومیت پیدا نموده و موجبات جریحه دار شدن افکار عمومی گردد بعنوان یک جرم از لحاظ جامعه شناختی بدان پرداخته می شود. کما اینکه طبق قانون مجازات اسلامی هر گونه درگیری و نزاع جمعی از لحاظ قانونی جرم بوده وطبق  ماده 615 – هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هریک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات محکوم میشوند (گلدوزیان،1383).
 در این تحقیق مساله نزاع جمعی بعنوان یک واقعبت اجتماعی بصورت فراتحلیل مورد کاووش قرار گرفته و به عوامل موثر بر شکل گیری و همچنین دلایل استمرار بخش آن پرداخته شده است. هدف از فراتحلیل این است که چگونه می توان نتایج پژوهش های انجام شده و نظریه های صورت بندی شده را درعمل به کار برد. رویکردی که با ادغام و ترکیب پژوهش ها تحت عنوان فراتحلیل توجه دارد، چیزی بیش از تحلیل داده ها است . در این تحقیق 7 تحقیق زیر برای تحلیل انتخاب شدند.
1. بررسی عوامل مؤثر بر تمایلات بالقوه به نزا عهای دسته جمعی در شهرستان خدابنده،1390
2. بررسی اختلافات و نزاع های جمعی و عوامل موثر در پیشگیری و کنترل آن در استان چهار محال و بختیاری،1382

3. بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر میزان گرایش به نزاع دسته جمعی (مورد مطالعه شهر اهواز)، 1388
4. تبیین جامعه شناختی میزان گرایش به نزاع دسته جمعی در استان ایلام، 1386
5. میزان گرایش به نزاع جمعى در میان مردان 15 تا 65 سال شهرستان بویراحمد و عوامل مؤثر بر آن 1389
6. مطالعه رابطه عوامل فرهنگى اجتماعى با نزاعهاى دسته جمعى، قومى و قبیله اى در شهرستان لردگان، 1388
7. ریشه یابی نزاع های دسته جمعی(مرود مطالعه روستاهای کویچ وافشرد از توابع بخش خواجه در استان آذربایجان شرقی)، 1388
در مجموع تحقیق حاضر بدنبال پاسخگوئی به سوال های اصلی زیر می باشد:
کدام عوامل بیشترین تاثیر را بر روی نزاع دسته جمعی دارد؟
توزیع متغیرها در تحقیقات مورد بررسی به چه شکلی می باشد؟
رابطه بین اندازه اثر تحقیقات صورت گرفته چگونه است؟
میانگین اندازه اثر در پ‍ژوهشهای صورت یافته چگونه است؟
1-3 ضرورت انجام تحقیق
نزاع دسته جمعی به عنوان یکی از مسائل اجتماعی نه تنها متاثر از جنبه های مختلف حیات بشری است بلکه بر آنها تاثیر گذار خواهد بود. این امر یکی از معضلات جامعه است که به ویژه در مناطق ایلی و عشیره ای به صورت جدید تر مطرح است. بسیاری از این نزاع ها موجب مرگ و مجروح شدن افراد زیادی شده است و مشکلات عدیده اجتماعی، روانی و اقتصادی را به وجود آورده است. هرگاه در نزاع های دسته جمعی از سلاح گرم نیز استفاده شود، آمار تلفات اعم از کشته و مجروح افزایش میابد. با ریشه یابی این معضل می توان زمینه ی لازم را برای برنامه ریزی و کنترل آن فراهم کرد( بصیری، ١٣٨٧: ١٢۴). از سوی دیگر “خشونت، رفتاری است که برای آسیب رساندن به دیگری، از کسی سر می‌زند و دامنه‌ی آن، از تحقیر و توهین، تجاوز و ضرب و جرح تا تخریب اموال و دارایی طرف مقابل و قتل اوگسترده است، خشونت، رفتاری است که در همه جا مشاهده شده و بر قربانیان آن روز به روز افزوده می‌گردد و موجب اضطراب مردم و احساس ناامنی آن‌ها به ویژه گروه‌های آسیب پذیر جامعه، مانند: کودکان، سالخوردگان، زنان و گروه های اقلیت که قربانیان ستم پذیری و نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی‌اند شده است». (صدیق سروستانی، 1385). سی رایت میلز در اثر ارزنده خود، پیمان جامعه شناسی، یکی از نخستین و گسترده‌ترین تعاریف از مسئله اجتماعی را عرضه می‌کند؛ وی قویاً استدلال می‌کند که وقتی مشکلی در تعداد وسیعی از مردم، تأثیر دارد باید به ماورای افراد و از این رو به ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه نظر افکنیم(مجموعه مقالات آسیب‌های اجتماعی ایران، 1383).
معمولا نزاع دسته جمعی علاوه بر ایجاد فضایی آکنده از خشم و نفرت و کدر کردن روابط انسانی، امنیت انسان را هم از جنبه های مختلف تهدید میکند و به نوعی انسجام جامعه را با مشکل روبرو می سازد. اهمیت موضوع در این است که با توجه به مقایسه آمار جرایم در استان مسئله نزاع دسته جمعی به عنوان یکی از مهم ترین معضلات اجتماعی استان مطرح بوده است طبق اطلاعات به دست آمده بعد از سرقت و مواد مخدر، نزاع دسته جمعی به عنوان سومین اولویت در بحث آسیب های اجتماعی در استان کرمانشاه مطرح است که نیازمند تحقیق و کار عملی برای رفع آن است. بنابراین شواهد و مدارک تحقیق در این زمینه ضروری به نظر میرسد و با توجه به آنکه نزاع دسته جمعی از مسایلی است که معمولا ذهن و وقت مسئولان امنیتی و سیاسی استان را به خود مشغول کرده است قطعا ریشه یابی این معضل و شناسایی مکانیسم های نزاع جمعی و عوامل مستور کننده آن زمینه لازم را برای برنامه ریزی و تسهیل کنترل آن فراهم می آورد به طوری که با شناخت عوامل موثر بر نزاع می توان در جهت رفع مکانیسم های این مسئله بسترهای لازم و مناسب را به منظور حداقل کردن آن فراهم آورد.
از طرفی دیگر قرآن گریم نیز نزاع قبیله‌ای و درگیری دسته جمعی، موضوعی است اجتماعی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن مجید، درباره‌ی آن می‌فرمایند: “«از خدا و فرستاده‌اش پیروی کنید و نزاع نکنید؛ زیرا سست می‌شوید و شکوه و جلالت شما از میان می‌رود” (انفال /4). بنابراین لازم است مساله نزاع دسته جمعی به عنوان پدیده جامعه شناختی مورد بررسی،کنکاش و مداقه قرار بگیرد.
1-4 اهداف تحقیق
مقایسه عوامل تاثیرگذار در نزاع های دسته جمعی
تعیین اندازه اثر عوامل موثر در نزاع دسته جمعی
مقایسه اندازه اثر پژوهشهای مورد استفاده از لحاظ جنسیت، سن،تحصیلات و پایگاه اجتماعی و اقتصادی پاسخگویان
1-5 فرضیه های تحقیق
بین میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد استفاده با سن پاسخگویان رابطه معناداری وجود دارد.
بین میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد استفاده با جنسیت رابطه معناداری وجود دارد.
بین میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد استفاده با عوامل مختلف نزاع دسته جمعی رابطه معناداری وجود دارد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بین میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد استفاده با سطح تحصیلات رابطه معناداری وجود دارد.
بین میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد استفاده با پایگاه اجتماعی-اقتصادی پاسخگویان رابطه معناداری وجود دارد.
فصـل دوم
پیشینه و ادبیات تحقیق
2-1 پیشینه تحقیق
2-1-1 مطالعات داخلی پیرامون تحقیق
آنچه که تا به حال آورده شد، مبانی نظری تبیین گر موضوع مورد بررسی (گرایش به نزاع )بوده است، به همین خاطر برای تأ یید مبانی نظری، از نتایج تحقیقاتی مختلفی نیز به شرح زیر استفاده می گردد:
تی وان 1 و دری بارگ2 در ارتباط با تبیین های جامعه شناختی بزهکاری از 50 دانش آموز بزهکار خواستند تا به زبان خودشان علت رفتارهای بزهکارانه خود نظیر دعوا، آسیب رسانی به اموال عمومی، دزد ی های کوچک، فرار از مدرسه و استفاده از مواد مخدر را توضیح دهند، نتایج حاصله نشان داد که پاسخ های آنان به طرز قابل توجهی با نظریه کنترل اجتماعی قابل تفسیر بودند.
تحقیقی با عنوان تحلیلی بر تنش های قومی در ایران ) توسط دکتر پورافکاری( انجام گرفته است . نتایج این تحقیق نشان می دهد مواردی چون تعصبات قومی و …در ایجاد و بروز تنش های قومی مؤثر بوده اند.
ساک3(1977) براساس تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که والدینی که‌ سابقه زندانی شدن داشته اند، در مقایسه با والدینی که سابقه حبس نداشته اند، دارای فرزندانی با محکومیت های جزایی بوده اند.
مک کرد4(1977) نیز مشابه با نتایج تحقیقات قبل به این نتیجه رسیده بود که فرزندان دارای والدین با محکومیت های جزایی، مستعد انجام اعمال خلاف هنجارهای رایج جامعه نظیر مستی ، خشونت و یا سرقت خواهند بود(لوناردو،2008).
نتایج تحقیقات لوناردو5 نشان می دهد که مکانیسم های یادگیر ی اجتماعی که معمولاً شبکه های اجتماعی نظیر دوستان، والدین و … می باشند، د ر اقدام به رفتارهای ناهنجار تأثیر دارند. همچنین در این میان، تأثیر والدین کم مسئولیت پذیر در ارتکاب به اعمال نابهنجار فرزندانشان، بیشتر از بقیه متغیرهاست.
در کل با مرور نظریه ها و تحقیقات پیشین انجام یافته پیرا مون موضوع مورد مطالعه این نتیجه به دست می آید که در تبیین هر پدیده اجتماعی از جمله گرایش به نزاع های دسته جمعی نمی توان تنها به یک عامل نظیر کنترل اجتماعی اکتفا کرد، بلکه بایستی عوامل دیگر نیز مد نظر قرار گیرند . به عنوان مثال ، بر طبق تحقیقات فارینقتون و دیگران ، هرچند کنترل والدین در کا هش گرایش فرزندانشان به رفتارهای ناهنجار تأثیرگذار است، اما کافی نیست، بنابراین بایستی موارد دیگری نیزمورد توجه قرار گیرند )فارینگتون و همکاران،1996).
ریشه یابی نزاع دسته جمعی(مورد مطالعه روستاهای کویچ و افشرد از توابع بخش خواجه در استان آذربایجان شرقی)- دکتر هوشنگ نائینی و تقی جسورخواجه، 1388، دانشگاه تهران
در این تحقیق با مطالعه موردی دو روستا نشان داده شده که در جایی که گروهای اجتماعی متمایز وجود دارد و مبارزه آنها برای کسب قدرت و منابع کمیاب(آب و زمین) در بروز نزاع های دسته جمعی نقش تعیین کننده دارد. از سوی دیگر در جایی دیگر که مبتنی بر نظام خویشاوندی نسبتاً یکپارچه ای است و گروه بندی های متمایز اجتماعی شکل نگرفته است نزاع دسته جمعی به وقوع نمی پیوندد.
عبدالهی و چلبی در سال ۱۳۸۲ در تحقیقی نزاع های جمعی در استان لرستان را مورد بررسی قرار دادند. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق پیمایشی تحلیل محتوا و اسنادی بوده است. جامعه آماری پژوهش جامعه عشایری، روستایی و شهری استان لرستان بوده است. نتایج تحقیق به شرح زیر است. میزان انسجام عام که از ویژگی های عام به شمار می آید در سطح استان نسبتا ضعیف است و از علل مهم نزاع های جمعی به حساب آمده است. میزان انسجام عام و عام گرایی به ترتیب در مناطق شهری بیشتر از مناطق عشایری است.
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام در سال ۱۳۵۷ به مطالعه بررسی روش های حل منازعات قومی و منجر به قتل در بین عشایر ایل تبار ایلام پرداخته است. محقق در این مطالعه به این نتیجه رسیده است که: پیشینه زندگی اجتماعی جامعه مورد بررسی نشان میدهد که علی رغم وجود اعتقادات مذهبی و تبیعیت از قوانین حقوقی در مراجع قضایی همواره گروهی از مردم استان با توجه به مناسبات باقی مانده از بافت عشیره ای استان، منازعات خود را تحت تاثیر عرف و سنتهای قومی حل و فصل نموده اند هدف این پژوهش مقایسه نزاع های جمعی و محلی است که آن را می توان بر اساس دیدگاه های نظری مختلف مورد بررسی قرار داد. از آنجا که این موضوع رویکرد جامعه شناسی دارد، لازم است نظریه های مورد استفاده ماهیتی جامعه شناسی داشته باشند. در دیدگاه های جامعه شناسی برای تحلیل این موضوع می توان از نظریه منابع، مبادله و نظریه تضاد استفاده کرد.
تحلیل فضایی بزهکاری شهری با استفاده از مدل تخمین تراکم کرنل مورد مطالعه: جرایم شرارت، نزاع و درگیری در شهر زنجان- دکتر محسن کلانتری و همکاران(1389)پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه زنجان
روش تحقیق حاضر تحلیلی – تطبیقی است و نتایج نشان می دهد توزیع جغرافیائی جرایم مورد بررسی در سطح شهر زنجان از نظر آماری توزیعی کاملا متمرکز و خوشه ای دارد، به گونه ای که در محدوده های خاصی از شهر جرایم شرارت، درگیری و نزاع کاملاً متمرکز و کانونی شده است و به عکس سایر مناطق شهر از این نظر پاک و سالم هستند. نارسایی و عدم تناسب شبکه معابر و شبکه های ارتباطی، تعدد و تنوع جمعیت ، فعالیت ها و کارکردها و اصطکاک بیشتر افراد و وجود زمینه خشونت و پرخاش و کمبود برخی امکانات و تجهیزات خدماتی از جمله مشکلات این مناطق از شهر زنجان در مقطع کنونی است.
عوامل مرتبط با مدیریت انتظامی نزاع های دسته جمعی مسلحانه درشهرستان کهگیلویه،دکتر محمد حیدری، نورعلی اسلام پناه،علمدار لشکری، فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی،سال دوم، شماره 4
هدف کلی این تحقیق بررسی عوامل مرتبط با مدیریت انتظامی نزاع های دسته جمعی مسلحانه در شهرستان کهگیلویه ازسا ل 1382 تا 1384 بوده که بر این اساس یک فرضیه اصلی با عنوان«بین برخی عوامل درون و برون سازمانی و مدیریت انتظامی نزاع های دسته جمعی مسلحانه در شهرستان کهگیلویه رابطه معناداروجود دارد» پیش بینی شده و بر مبنای آن پنج متغیر مستقل شامل:1-توانمندی و سرعت عمل پلیس؛ 2- آگاهی و معلومات مردم؛3- خلع سلاح عمومی؛ 4-احکام صادره قضائی؛ 5- افراد معتمد و ذی نفوذ طوایف، که همان پنج فرضیه فرعی هستند مورد بررسی قرار گرفته است.ابتدا مبانی نظری از منابع مختلف جمع آوری و بر مبنای آن مدل تحقیق طراحی گردید.جامعه آماری شامل 35 نفر ازکارشناسان و مسئولان انتظامی، سیاسی، امنیتی و قضائی فعال در امر مدیریت انتظامی نزاع های دسته جمعی مسلحانه به صورت تمام شماری بوده است. پرسشنامه شامل 22 سوال با پاسخ های 5 گزینه ای با طیف لیکرت پس از تا یید روائی و پایائی طراحی و داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، که فرضیات فرعی و فرضیه اصلی مورد تایید قرار گرفت. در اولویت بندی متغیرهای مستقل، ارتقای سطح آگاهی و معلومات مردم بیشترین تاثیر و سپس توانمندی و سرعت عمل پلیس، احکام صادره قضائی، افراد معتمد و ریش سفید طوایف، خلع سلاح عمومی در اولویت های بعدی قرار گرفته است. علاوه بر آن شاخص های هر یک از متغیرها جداگانه اولویت بندی شدند. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهادهایی نیز جهت بهبود عملکرد نیروی انتظامی ارائه گردید.
تحلیل جامعه شناختی نزاع جمعی در دلفان، علی رضائیان ، استانداری لرستان،1389
این تحقیق به تبیین علل و عوامل اجتماعی مؤثر در بروز نزاع های دسته جمعی می پردازد و با مطالعه موردی در روستاهای شهرستان دلفان مشخص شدکه مبارزه افرادبرای کسب قدرت و منابع کمیاب (آب وزمین) در بروز نزاع های دسته جمعی نقش تعیین کننده دارد. از سوی دیگر هر چه که میزان آگاهی افراد و نیز سطح فرهنگ آنها بالاتر باشد نزاع دسته جمعی به وقوع نمی پیوندد. در شهرستان دلفان با توجه به اینکه ساختار قبیله ای حکم فرماست ، در کنار هم قرار گرفتن این طوایف با باورها و اندیشه های گوناگون با وجود پیامدهای مثبت، هر از گاهی به دلایلی مختلف به درگیری افرادی از قبایل متفاوت می انجامد
2-1-2 پیشینه خارجی تحقیق
رایان(2005) در پژوهشی پیرامون بدرفتاری با کودکان و بزهکاری در نوجوانان، به بررسی نقش دوران کودکی افراد در خانواده، در ایجاد افراد بزهکار می پردازند. ارزیابی یافته های پژوهش نشان می دهد که احتمال ارتکاب رفتارهای بزهکارانه توسط کودکانی که سابقه سوء رفتار دارند بیشتر و نرخ بزهکاری آنها ۴۷ درصد بیش از کودکانی است که در دوران کودکی از سوی والدین مورد بی توجهی قرار گرفته اند( رایان،2005: 249-227).
بنتا و همکاران(2005) در پژوهش خود تحت عنوان نقش جنسیت در ایجاد رفتار مجرمانه نقش تفاوت های جنسیتی در جرم و خشونت نشان می دهند که میزان تخلف و به ویژه خشونت در میان پسران بیشتر از دختران است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تفاوت های جنسیتی در توسعه درک اجتماعی، ممکن است به توضیح تفاوت های جنسیتی در جرم و خشونت کمک کند. همچنین یکی از دلایل که دختران میزان تخلف کمتری دارند این است که آنها مهارت های ادراکی اجتماعی را در زندگی زودتر از پسران به دست می آورند و مهارت های اجتماعی گری را بهتر یاد می گیرند( بنتا،2005: 288-263).
لیا و همکاران(2006) در پژوهشی که پیرامون مصرف الکل و بزهکاری بر روی ۹۵۵ نفر از دانش آموزان سه منطقه از کشور کره جنوبی انجام داده اند، به تاثیر نقش همسالان در ارتکاب بزهکاری اشاره می کنند. یافته های پژوهش نشان می دهد که افراد با مصرف الکل سعی در جلب توجه همسالان خود دارند و مصرف الکل و بزهکاری رابطه مثبتی با خطرپذیری و رابطه های خطر آفرین افراد دارند( لیا و همکاران، 2006).
همچنین مطالعاتی در زمینه پرخاشگری و تهاجم پرخاشگری ( اسمیت، 1979: 344-337). انجام شده است.
در ارتباط با سایر پژوهش ها در خارج می توان گفت که بررسی مسائل اجتماعی از عمده ترین مباحث جامعه شناسی است که از اوایل قرن بیستم به ویژه از دهه ی چهل در آمریکا و سپس در سایر کشورهای اروپایی اهمیت یافته است. مرتن اولین فردی بود که به طرح جامعه شناسی مشکلات اجتماعی پرداخت و پس از او در دهه 1960 میلادی تا کنون اکثر جامعه شناسان و روانشناسان و سایر متفکران در این زمینه تحقیق نموده اند( ارمکی، ۱۳۷۷: ۱۳). این صاحب نظران مسئله اجتماعی را به عنوان نزاع دسته جمعی مورد بررسی قرار نداده اند بلکه موضوعاتی تحت عنوان خشونت، تضاد، پرخاشگری و جنایت و… را بررسی کرده اند که به چند مورد اشاره می شود. در مطالعه دورکیم درباره آنومی که آن را نوعی بی سازمانی اجتماعی، اختلال، اغتشاش، گسستگی و بی هنجاری در نظام جمعی می داند و بی هنجاری را به مفهوم فقدان اجماع درباره ی اهداف اجتماعی و انتظارات جمعی و آنچه جامعه به عنوان قواعد الگوهای محمل برای اعضا تصور شده است به کار می برد. بر اساس این تئوری عدم وفاق در مورد هنجارهای اجتماعی و عدم یگانگی و همبستگی اجتماعی عامل بروز انحراف است.
بنابراین نزاع دسته جمعی و سایر اشکال کج رفتاری در اندیشه دورکیم معلول مکانیسم های معین و عوامل اجتماعی مشخص می باشد( تبریزی،۱۳۸۳: ۶۱–۵۴).
مطالعه کلواردواهلین 1960 در مورد باندهای بزهکار که بر طبق استدلال آنها این گونه باندها در اجتماعات خرده فرهنگ که احتمال دست یابی به موفقیت از راه مشروع اندک است به وجود می آید. اتکینسون در مطالعه خود معتقد است که علت اساسی عدم پیرویی از هنجارها، عدم کارکرد قوی سیستم کنترل است. بر اساس تئوری مبادله انگیزه اتکینسون، انسان هنگامی که دست به عمل (A) می زند از یک طرف ارزش (V) آن عمل و از طرف دیگر احتمال(E) اجرای آن عمل بیشتر از ارزش و احتمال اجرای( یا انتظار موقعیت) عمل دیگر(B) می باشد. عمل VA انتظار موقعیت عمل EA> VB+EB ( رفیع پور، ١٣٧٧: ٢۴٧).
2-2 ادبیات تحقیق
2-2-1مقدمه:
تحقیق دربستری ازآگاهی و معلومات گذشته برای کشف مجهولات انجام می شود. ادبیات و مبانی نظری تحقیق، محقق رادرجریان یافتههای دیگران و نظریات مرتبط بامسأله تحقیق قرارمیدهد. به این وسیله محقق نسبت به موضوع اشراف بیشتری پیدامیکند و براطلاعات او در زمینهموضوع مورد مطالعه افزوده میشود. مبانی نظری، دیدمحقق را نسبت به جنبههای مختلف موضوع باز کرده، تکیهگاه محکمی برای استدلال منطقی درزمینه موضوع، دراختیاراوقرارمیدهد. بنابراین مطالعه ادبیات تحقیق، یکی ازمراحل مهم درفرایند انجام تحقیق علمی است(حافظ نیا، 1381).
این فصل بر اساس مقدمه و بیان مسئله که در فصل یک آمده است، بنا نهاده شده است. هدف از این فصل این است که بررسی ادبیات تحقیق در زمینه هایی که تحقیق به آن توجه داشته است صورت گیرد، تا خواننده با آن آشنا گردد. مطالعات مقدماتی نخست به منظور آشنایی محقق با تحقیقاتی که پیشتر درباره مضمون تحقیق انجام گرفته است و نیز امکان تعیین موقعیت تحقیق در دست انجام نسبت به تحقیقات پیشین را به محقق میدهد. در گام بعدی، محقق خواهد توانست چشم اندازی را که به نظرش برای موضوع تحقیقش مناسب تر است تعیین کند. تهیه چکیده هایی با ساختار صحیح اجازه می دهد که ایده های اصلی متون مشاهده شده را استخراج کرده و آن ها را با یکدیگر مقایسه کند(رفیع پور،1382)، به همین دلیل در این بخش ابتدا مفهوم نزاع و نزاع دسته جمعی تبیین میشود. بعد عوامل موثر در نزاع دسته جمعی و ابعاد آن توضیح داده می شود سپس به بررسی دیدگاههای مختلف در مورد نزاع پرداخته میشود .
2-2-2 مفهوم نزاغ دسته جمعی:
منازعه در اصل نَزَعَ که مصدر باب مفاعله و برای تقابل و بین الاثنین مطرح می‌باشد یعنی همه شرکت کنندگان مرتکب زد و خورد بشوند حال اگر گروهی صرفاً مضروب واقع بشوند و عکس العملی از خودشان ندهند مشمول شرکت در نزاع دسته جمعی نخواهند بود. پس منازعه، زد و خورد عده‌ای [که حداقل باید 3 نفر باشند] با عده‌ای دیگر است که ممکن است فامیل یکدیگر باشند. گاه وقوع جنایت در شرایط خاص، علاوه بر مجازات معیّن، موجب کیفر تعزیری هم می‌گردد. منازعه با یکدیگر، شرایط و موقعیت خاصی است که وقوع جنایت در آن وضعیت، موجب تعزیر می‌باشد. منازعه، درگیری جسمی است و نزاع لفظی را شامل نمی‌شود، و برای تحقق این جرم حضور بیش از 3 نفر ضروری است(صادقی،1385).
نزاع عبارتست از کشمکش مشهود و از نظر اصولی مستقیماً قابل رؤیت،حداقل بین دو نفر(می یر،1368). نزاع های دسته جمعی درگیری بدنی یا رفتار پرخاشگرانه و ستیزه جویانه جمعی است که حداقل شامل سه نفر است و از این منظر که رد چهارچوب و محدوده روابط متقابل اجتماعی تجلی و بروز می یابند می توان آن را به عنوان یک پدیده اجتماعی تعریف نمود. این پدیده که رفتار جمعی محسوب می شود و در زمره آسیب های اجتماعی قرار دارد(صدیق سروستانی،1385) و در برخی از اجتماعات کوچک و خاصه اجتماعات روستایی رواج دارد. نزاع های دسته جمعی باعث صدمات جسمی و روحی به افراد، تسریع پرخاشگری و خشونت طلبی در تعاملات اجتماعی افراد و سلب احساس امنیت اجتماعی، روحی و روانی و شغلی می شود. از اینرو در جایی که رواج دارد مهم ترین مسئله اجتماعی است و خود ممکن است زمینه ساز آسیب های اجتماعی دیگر چون فروپاشی خانواده ها، خشونت علیه زنان به دلیل وابستگی قومی یا طایفه ای، ازدواج های اجباری و تقویت روحیه پرخاشگری و ستیزه جوئی و ایجاد انواع مزاحمت های ملکی، خانوادگی و ناموسی و تبدیل همبستگی اجتماعی به گسست اجتماعی گردد.
اساساً آسیبهای اجتماعی ناشی از روابط ناسالم انسانی است که بنیانهای جامعه را به طور جدی تهدید میکند و مانع تحقق نیازمندیها و تقاضاهای افراد کثیری میگردد. به نظر میرسد آسیب اجتماعی وقتی به وجود میآید که نهادهای تنظیم کننده روابط بین افراد با شکست روبرو شده و دچار تزلزل شوند که نتیجه آن شکلگیری شکافهای عمیق بین افراد است. در چنین وضعیتی قوانین تنظیم کننده روابط انسانها مورد بی احترامی قرار میگیرند و متزلزل میشوند زیرا قانونمندی و پذیرش قانون ریشه در ساختارهای جامعه دارد و در رابطه با فرهنگ عمومی جامعه قابل بررسی است(کلانتری و دیگران،1384)
پدیده نزاع و درگیری در جامعه از آن دسته آسیبهایی است که با ایجاد اخلال در روابط اجتماعی، فضایی آکنده از بغض، کینه و دشمنی را در میان افراد به وجود میآورد که این امر با زمینه سازی برای ایجاد نزاع و تنشهای بعدی، جامعه را از نظر مادی و معنوی متضرر میسازد. این پدیده در کشور ما که دارای بافت جمعیتی چند قومیتی میباشد به عنوان پدیده ای مسئله ساز ظاهر میشود. پدیده نزاعهای جمعی در مناطقی از کشور که به شدت متأثر از ارزشهای سنتی و طایفه ای خود میباشند و گرایش و پایبندی کمتری نسبت به قانون دارند، بیشتر مشهود است. از سوی دیگر، متأسفانه هنوز خشونت و نزاع از جمله موضوعاتی است که در فرهنگ بعضی از هموطنان، شاخص قدرت و یا دفاع از منزلت اجتماعی و فرهنگی و حیثیت خانوادگی محسوب میشود(پورافکاری،1383).
نزاع جمعی، از جمله مسائل اجتماعی است که علاوه بر ایجاد فضایی آکنده از خشم و نفرت و مختل کردن روابط انسانی، امنیت انسانی ر ا از جنبه های مختلف تهدید کرده، بر ثبات اجتماعی خدشه وارد می سازد؛ انسان ها در طول تاریخ حیات اجتماعی خویش بر اساس زمینه های اجتماعی و فرهنگی و تحت تأثیر شرایط اقتصادی، سیاسی  و ارزش های حاکم بر جامعه، تنوعاتی از رویارویی ها و تقابلات مثبت و منفی فردی، گروهی و بین گروهی را تجربه کرده اند. گاه در تضاد، ستیزه و نزاع با همدیگر به سر برده و گاه در صلح، آرامش و نوع دوستی بوده اند. آن چه که مسئله آفرین است وجود تضاد ها و رویارویی های خشونت آمیز در بین افراد و گروه ها می باشد.
2-2-3 تحلیل عوامل موثر بر خشونت، پرخاشگری و نزاع های دسته جمعی
 پدیده نزاع در جوامع مختلف علت و عوامل گوناگونی دارد.بیشتر علت آن به اجتماعاتی برمی گردد که بافت قبیله ای دارند و به دلیل سنتی بودن و سنتی فکر کردن چنین جوامعی دامنه یک درگیری شاید خیلی کوچک بسیار گسترده شده و باعث درگیری های رفیعی که بعضاً کشته شدن افراد،نقص عضو،از هم پاشیدگی کانون خانواده، ناراحتی های روانی،تخریب مزارع و منازل و در نهایت ترک دیار شده و می شود.
در جوامع گذشته عصبیت،پیوسته عامل تداوم زندگی گروهی بوده به گونه ای که انسانها نمی توانسته اند به تنهایی و بدون پشتیبانی قبیله، به زیست و بقای خود و خانواده ادامه دهند،در این منطقه نوعی عصبیت که به غرور قومی می انجامد تجلی می نماید و در حقیقت می توان گفت:که به طور کلی دو عامل اصلی از دل آنان سرچشمه گرفته و همواره آنان را به مثابۀ سایه ای تعقیب می نماید که این دو عامل عبارتند از:غرور قومی و کینه توزی مردم نسبت به مسائل خاص که نهایتاً باعث سوق دادن آنها به بی اعتنایی به قانون و دادخواهی فردی می نماید.
 نزاع دسته جمعی، که اصولاً با میانگین بالایی در استان هایی که ساختار ایلی و طایفه ای خود را حفظ کرده اند، مشاهده میشود، علاوه بر حفظ ساختارهایی در اثر عواملی چون احساس محرومیت، تعصب، خاص گرایی، انزوای اجتماعی، توسعه نیافتگی فرهنگی و … به وقوع می پیوندند. نزاع های دسته جمعی پیامد هایی نظیر تداخل در نظم عمومی،گسترش روحیه انتقامجویی،گسترش جرائم و آسیب های اجتماعی، کاهش عرق ملی در مقابل گرایش های قوممدارانه، تهدید احساس امنیت عمومی و مهمتر از همه کاهش احساس امنیت در میان افراد، که خود زمینه ایجاد اضطراب و دیگر ناآرامیهای فکری و روحی میباشد، را به دنبال خواهد داشت.
برخوردهای ستیزه جویانه اصولا” زاییده شرایط اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی اند، لیکن نتیجه نهایی آنها به پرخاشگری و نزاع منتهی میشود. از این رو، این مساله را می توان در نظریه های ناکامی جستجو کرد. اگرچه،با نظریه های دیگری نیز می توان مرتبط باشد، مانند نظریه های نفوذ اجتماعی که بیانگر تحمیل خواسته های خود بر دیگران با پرخاشگری است؛نظریه یادگیری اجتماعی ، پرخاشگری را فرایند یادگیری اجتماعی می داند و نظریه بر چسب که در آن جامعه به اعمال افراد برچسب میزند. اماآنچه از دیدگاه جامعه شناسی میتواند بیش از دیگر نظریه ها ما را یاری می کند، نظریه مرتون در زمینه ساخت اجتماعی است. به عقیده وی، ناهماهنگی در ساخت اجتماعی،علت انحرافات اجتماعی است، بدین معنا که هر گاه در جامعه بین اهداف نهادی شده و وسایل نهادی شده وحدت و هماهنگی نباشد،انسجام و وحدت اجتماعی از بین خواهد رفت و چند نوع رفتار انحرافی بروز خواهد کرد عبارت اند از:
1- ابداع و نوع آوری
2- رسم پرستی و مراسم گرایی
3- عزلت گزیدن و واخوردگی
4- طغیان و سرکشی
نوع اول آن، یعنی ابداع و نوآوری، بیشتر می تواند مورد توجه قرار گیرد. وقتی در محیطی اجتماعی،افراد وگروهها نمی تواند از راههای مطلوب،نهادی شده و مورد قبول جامعه به اهداف خود دسترسی پیداکنند، ناگزیردست به ابتکار و نوآوری میزنند و ازراههای غیر منطقی و نادرستی که مخالف موازین پذیرفته شده اجتماعی اند، وارد می شوند و به طورطبیعی کوتاهترین راه را نیز انتخاب می کنند.
امروزه با وجود مرحله گذر از سنت به مدرنسیم و در حالیکه مظاهر مدرنیزاسیون در اکثر شئون زندگی ما مشاهده می شود اما با وجود این همه دگرگونی های اجتماعی و تغییرات فرهنگی،آثار ناگوار پدیده ای به نام نزاع های محلی و خشونت های دسته جمعی کاملا محسوس است. هنوز،خشونت در فرهنگ جمعی ما ،شاخص قدرت و یا دفاع از منزلت اجتماعی – فرهنگی و حیثیت خانوادگی است. هنوز سالیان  سال است که ساکنان بعضی از روستاها به خاطر غرورهای بی دلیل و بی منطقی که در فرهنگ آنها از گذشته های دور شکل گرفته،آسودگی و امنیت اجتماعی را احساس نکرده اند. این نزاعهای جمعی که با رویارویی پرخاشگرانه و ستیزه جویانه و توأم با خشم،کینه و انتقام صورت می گیرند ،سبب ضرب وشتم و مجروح و معلول شدن طرف های درگیر می شوند و خسارات فراوانی نیز به بار میآورند. همچنین خشونت و ناامنی، جنگ و نزاع، برآیند عوامل برون سرشتی و نهادی انسان و زاییده تربیت، هنجار‌ها، تئوری‌ها، ایدئولوژی‌های خشونت پرور و اصطکاک منافع افراد و گروه‌های بشری است که می‌توان آن را از بستر حیات جوامع انسانی برچید و ساز واره و نظام اجتماعی تهی از انواع تخاصم‌ها و نزاع‌های ویران‌گر، بنا نهاد و روابط مبتنی بر تعاون و همکاری را بدیل و جایگزین خصومت و دشمنی قرار داد.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید