دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی مدیریت
پایاننامه جهت اخذ درجه کارشناسیارشد
رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مالی
عنوان:
رابطه بین روش های تامین مالی (سودانباشته، انتشار سهام و استقراض)و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده برحسب نوع صنعت و اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما:
دکتر ابراهیم چیرانی
استاد مشاور:
دکتر مهرداد گودرزوند چگینی
نگارنده:
محبوبه بابایی فتسمی
زمستان 1392
تقدیم به
همه رهپویان دانش، چون بر این باورند که بن بستی وجود ندارد. . .
بر این باورند که یا راهی خواهیم یافت
یا راهی خواهیم ساخت.
تشکر و قدردانی
سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند. و سلام و دورد بر محمّد و خاندان پاك او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است و نفرين پيوسته بر دشمنان ايشان تا روز رستاخيز.
بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبه ی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگاریم.
اما از آن جایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تامین می کند و سلامت امانت هایی را که به دستش سپرده اند، تضمین؛ بر حسب وظیفه و از باب ” من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللَّه عزّ و جلّ” :ازپدر و مادر عزیزم. . . این دو معلم بزرگوارم که همواره بر کوتاهی و درشتی من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت هایم گذشته اند و در تمام عرصه های زندگی یار و یاوری بی چشم داشت برای من بوده‎اند؛از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکتر چیرانیکه در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند؛از استاد صبور و با تقوا، جناب آقای دکتر گودرزوند چگینی، که زحمت مشاوره این رساله را در حالی متقبل شدند که بدون مساعدت ایشان، این پروژه به نتیجه مطلوب نمی رسید؛و از استاد فرزانه و دلسوز؛ جناب آقای دكتر نوربخش که زحمت داوری این رساله را متقبل شدند؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم.
باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید.
پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات گیلان
حوزه معاونت پژوهشی
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی
اینجانب محبوبه بابایی فتسمی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته / دکتری تخصصی در رشته مدیریت بازرگانی که در تاریخ از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان : رابطه بین روش های تامین مالی (انتشار سهام، استقراض، سودانباشته) و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده برحسب نوع صنعت و اندازه بورس اوراق بهادار تهران
با کسب نمره 5/17 و درجه بسیار خوب دفاع نموده ام بدین وسیله متعهد میشوم :
این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و. . . . ) استفاده نمودهام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آنرا در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
این پایان نامه/ رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنآن چه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و. . . از این پایان نامه یا رساله را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد، مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنآن چه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را میپذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضاء
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1)مقدمه3
1-2)بیان مسئله4
1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق5
1-4)اهداف تحقیق7
1-5)سوالات تحقیق7
1-6)چهارچوب نظری7
1-7)فرضیه های تحقیق10
1-8)تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق11
1-9)قلمرو تحقیق13
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوعی تحقیق
2-1)مقدمه15
2-2)بازار مالی15
2-3)مشخصات شرکت و بازده سهام15
2-4) تامین مالی در بازارهای مالی18
2-5)جایگاه انواع روش های تأمین مالی21
2-6)بازده سهام41
2-7)عوامل موثر در تقسیم بندی انتخاب منبع مالی42
2-8)هزینه های تامین مالی45
2-9)رویکرد نوین ساختار سرمایه49
2-10) تاثیر روش های تامین مالی بر بازده شرکت ها50
2-11) پیشینه تحقیق52
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه56
3-2) روش تحقیق56
3-3)جامعه و نمونه آماری57
3-4) روش گردآوری تحقیق58
3-5)متغیرهای تحقیق58
3-5-1)متغیرهای مستقل58
3-5-2)متغیر وابسته58
3-5-3)متغیرهای کنترلی58
3-6)مدل های رگرسیونی تحقیق59
3-7)روش تجزیه و تحلیل داده هاو اطلاعات59
3-7-1)بررسی فروض مدل کلاسیک رگرسیون خطی59
3-7-2) آزمون پایایی متغیرها و اهمیت آن65
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه68
4-2) آمار توصیفی داده‎های مورد مطالعه68
4-3) توصیف متغیر های تحقیق69
4-4)روش آزمون فرضیات تحقیق77
4-5)آزمون نرمال بودن جملات خطا78
4-6)آزمون فرضيات تحقيق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه88
5-2) نتیجه گیری88
5-3)خلاصه نتایج آماری آزمون فرضیه ها 88
5-4)نتایج کاربردی آزمون فرضیه ها89
5-5) پیشنهادهای تحقیق90
5-5-1)پیشنهاد مبتنی بر نتایج تحقیق90
5-5-2)پیشنهادهایی جهت تحقیقات آتی90
5-6) محدودیت های تحقیق90
منابع و ماخذ92
پیوست ها
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (1-1)اطلاعات مربوط به متغیرها و نحوه محاسبه آن ها13
جدول(2-1)ویژگی های روش هاي تامين مالي كوتاه مدت23
جدول(2-2)ویژگی های روش های تامین مالی میان مدت و بلندمدت25
جدول(4-1)نمایش نام متغیرها68
جدول(4-2)توصیف متغیر خالص تغيير در تامين مالي داخلي69
جدول(4-3)توصیف متغیر خالص تغيير درسرمايه تامين شده از منابع خارجي70
جدول(4-4)توصیف متغیر خالص تغيير در تامين مالي کل71
جدول(4-5)توصیف متغیر خالص تغيير در بدهي هاي ايجاد شده به منظور تامين مالي72
جدول(4-6)توصیف متغیر سودهاي غيرعادي73
جدول(4-7)توصیف متغیر ضريب تغييرات سود عادي74
جدول(4-8)توصیف متغیر اندازه شرکت75
جدول(4-9)توصیف متغیر بازده غيرعادي انباشته سهام76
جدول(4-10)نتايج آزمون ريشه واحد متغيّر های تحقیق77
جدول(4-11)نتایج آزمون ریشه واحد متغیر ضريب تغييرات سود عادي78
جدول(4-12)نتایج آزمون چاو فرضیه اصلی81
جدول(4-13)نتایج آزمون هاسمن فرضیه اصلی81
جدول(4-14)آزمون فرضیه اصلی تحقیق82
جدول(4-15)نتایج آزمون چاو فرضیه فرعی اول83
جدول(4-16)آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق83
جدول(4-17)نتایج آزمون چاو فرضیه ی فرعی دوم و سوم85
جدول(4-18)آزمون فرضیه فرعی دوم و سوم تحقیق85
جدول(5-1)خلاصه نتایج آماری آزمون فرضیه ها89
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(1-1)مدل تحلیلی تحقیق9
نمودار(4-1)هیستوگرام متغیر خالص تغيير در تامين مالي داخلي69
نمودار(4-2)هیستوگرام متغیر خالص تغيير درسرمايه تامين شده از منابع خارجي70
نمودار(4-3)هیستوگراممتغیرخالص تغييردرتامين مالي کل71
نمودار(4-4)هیستوگرام متغیر خالص تغيير در بدهي هاي ايجاد شده به منظور تامين مالي72
نمودار(4-5)هیستوگرام متغیر سودهاي غيرعادي73
نمودار(4-6)هیستوگرام متغیر ضريب تغييرات سود عادي74
نمودار(4-7)هیستوگرام متغیر اندازه شرکت75
نمودار(4-8)هیستوگرام متغیر بازده غيرعادي انباشته سهام76
نمودار(4-9)هیستوگرام نتايج آزمون JB79
نمودار(4-10)هیستوگرام نتايج آزمون JB با در نظر گرفتن متغير موهومي80

چکیده
افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است. بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکت ها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند. گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت می‎تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه، اخذ تصمیم‎های آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود. هدف اصلی این تحقیق رابطه روش های تامین مالی (سود انباشته، انتشار سهام و استقراض) و بازده واقعی سهام شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائی ها، بدهی بلند مدت به کل دارائی ها، درصد افزایش سرمایه و بازده واقعی شرکت‎ها را برای یک دوره مالی بین سالهای 1386الی 1390 مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارت است از شرکت هایی که فقط از روش های تامین مالی (سود انباشته، انتشار سهام و استقراض) استفاده نموده اند. برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورت های مالی حسابرسی شده بین سالهای 1386 الی 1390 موجود در نرم افزار ره آورد و آزمون های آماری مناسب و با کمک نرم افزار Spss و Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که استفاده شرکت ها از روش های تامین مالی، بر بازده واقعی سهام شرکت ها تاثیر مثبت دارد و ارتباط روش های تامین مالی بر بازده مورد تایید قرار گرفت.
کلمات کلیدی:روش های تامین مالی، انتشار سهام، استقراض، سودانباشته، بازده
مقدمه
گسترش فزاينده وپيچيدگي فعاليت هاي اقتصادي و تحول سريع و روز افزون معاملات بازرگاني در دنياي امروز اعم از تجارت داخلي و بين المللي1 ونياز شركت هاي توليدي و بازرگاني براي حفظ ظرفيت با توسعه فعاليت ها و طرح ها، سرمايه گذاري در جهت حفظ يا افزايش قدرت رقابت ازعرصه هاي داخلي و جهاني نياز اين شركت ها را به منابع مالي2را افزايش داده است وتوانائي شركت در تعيين منابع مالي بالقوه براي تهيه سرمايه گذاريها و تهيه برنامه هاي مالي مناسب، از عوامل اصلي رشد وپيشرفت شركت به حساب مي آيد. در چنين شرايطي بهره گيري از تكنيك هاي مديران مالي در اداره امور شركت ها بيشترازهرزماني ضرورت دارد. تهيه خط مشي صحيح مالي توان شركت در نيل به هدف‎هاي استراژيك را تقويت مي كند. بديهي است براي شركت ها موفقيت دراز مدت مستلزم توليد كالاهايي با كيفيت بالاتر، هزينه كمتر وفروش باقيمت مناسب است كه امر توليد خود مستلزم تأمين منابع مالي با هزينه قابل قبول است. دراغلب كشورهاي دنيا بازار سرمايه به عنوان يكي ازمهم ترين ابزارهاي رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي3 در نظر گرفته مي شود. ايران اگرچه كشوري با قابليت‎هاي پيدا وپنهان بسيار است ولي اغلب شركت هاي ايران از كمبود سرمايه رنج مي برند. علاوه براين ساختار بازار سرمايه4 كشور در رابطه با تجهيز و تخصيص منابع مالي ضعيف بوده وبه صورت مؤثر وكار آمد عمل نمي كند. با شكوفايي مجدد بورس اوراق بهادار تهران و گسترش بورس به ساير استآن ها و با استقبال عمومي از اوراق بهادار موضوع چگونگي تصميم گيري سرمايه گذاران با توجه به ميزان آگاهي عمومي نسبت به روش هاي تأمين مالي و فرايند هاي تصميم گيري مالي به موضوعي در خور اهميت تبديل شده است. عامل مهم افزايش سطح عمومي قيمت ها يا به عبارت ديگر تورم است كه باعث شده سرمايه5 مورد نياز براي انجام فعاليت هاي در حال حاضر چندين برابر سرمايه مورد نياز در سال هاي قبل باشد. از اين رو مديريت شركت ها همواره با مشكل تأمين مالي روبرو هستند. تصميمات تأمين مالي شركت باعث خواهد شد ساختار مالي آن تغيير كند كه بر بازده ريسك6 سهام شركت در بازار اثر خواهد گذاشت. به طور قطع سرمايه گذاران در هنگام ارزيابي شركت اين مطلب را مدنظر قرار خواهند داد در نتيجه منابع سهامداران شركت تحت تاثير قرار خواهند گرفت. به اين دليل مديريت در تصميم گيري درباره تأمين مالي كوتاه مدت و تامين مالي بلند مدت بايد با دقت آثار و نتايج هر كدام از روش هاي تأمين مالي را در نظر بگيرد و از ابزارهاي مالي شناخت دقيقي پيدا كند تا بتواند ابزارهاي مناسبي را در بازارهاي مالي7 بكار گيرد و اقتصادي ترين شيوه تأمين مالي را كه ريسك و بازده آن متناسب باشد را برگزيند.
1-2) بیان مساله
از جمله مهم ترین معیار ارزیابی عملکرد موسسات، نرخ بازده سهام است. این معیار به تنهایی دارای محتوی اطلاعاتی8 برای سرمایه گذاران بوده و برای ارزیابی عملکردشرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد. وقتی این معیار کاهش یابد، زنگ خطر برای شرکت است و عملکرد شرکت مناسب ارزیابی نمی شود. در کل این معیار به این دلیل دارای محتوی اطلاعاتی زیاد می باشد، زیرا که ارزیابی عملکرد برمبنای ارزش بازار، اطلاعات سرمایه گذران را به خوبی منعکس می کند. در این راستا می توان گفت بازده در فرآیند سرمایه گذاران نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می‎شود. مطالعات نشان داده که روش های مختلف تامین مالی9بر بازده آتی سهام تاثیر دارد که بررسی و مقایسه این روش ها می تواند به سرمایه گذاران در تصمیم گیری در بورس اوراق بهادار کمک کند. مطابق نظریه سلسله مراتبی10 که ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی است، شرکت ها وجوه مورد نیاز خود را ابتدا از طریق منابع داخلی و سپس از طریق استقراض و سرانجام، با انتشار سهام تامین مالی می کنند. درنظريه سلسله مراتبي نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري معياري براي فرصت هاي سرمايه گذاري است. براساس نظریه سلسله مراتبی شرکت‎ها با نسبت زیاد، که منعکس کننده فرصت های رشد یا سرمایه گذاری است از منابع داخلی خود استفاده می کنند و پس از استفاده کامل از ظرفیت بدهی خود برای تامین مالی به انتشار سهام روی می‎آورند. بورس اوراق بهادار دركليه جوامع اقتصادي نقش مهم درتامين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه گذاري هاي جديد بنگاه هاي توليدي در حال بهره برداري به عهده دارد و ناآگاهي مديران شركت ها در درک روش های تامین مالی باعث می شود که عملکرد شرکت ها تحت تاثیر قرار گیرد. مشاهده شده که شركت ها سعی می نمایند جهت تامين مالي طرح هاي تكميل و توسعه خود در مرحله اول از طريق وام هاي بانكي فراهم نمايند. تامين مالي از طريق بورس اوراق بهادار در مقابل نظام بانكي داراي مزاياي زیاد است. با توجه به عدم جذب تمام نقدينگي موجود در جامعه توسط نظام بانكي، حتي المقدور بايد كمتر از اين روش در تامين مالي استفاده شود. هم چنین به دلیل وابستگي نسبتاٌ بالاي سازمان‎ها و نهادهاي زير پوشش دولت به نظام بانكي، چنين برآورد شده است كه در مقابل هر ده ريال افزايش بدهي دولت به نظام بانكي، قيمت ها هفت ريال افزايش مي يابد. با در نظر گرفتن اين رابطه نگران كننده ضروري است كه سياست گذاران مالي كشور موجباتي را فراهم سازند تا شركت ها و بنگاه هاي توليدي نيازهاي مالي خود را در بازار پول و سرمايه كشور تامين كنند. اين شيوه ی اجرايي آثار مثبتي مانند پيوستگي جهان مالي، سهولت تامين منابع، سرعت در جمع آوري نقدينگي را بر جاي مي گذارد.
گروهي از متخصصين مالي معتقدند كه ارزش شركت11 بستگي به عملكرد مديريت دارد نه ساختار سرمايه. با اتخاذ تصميمات مدبرانه در زمينه سرمايه گذاري مي توان به پول هاي زيادي دست يافت نه با تصميمات مدبرانه اي كه در زمينه تامين مالي گرفته مي شود و گروهي از صاحب نظران علوم مالي مانند فارار12و سيليون13 و وارنر14 معتقدند صرفه جويي مالياتي ناشي از استقراض باعث افزايش ارزش شركت و يا به عبارتي افزايش ثروت سهامداران مي گردد. جان همپتون نيز در اين مورد مي گويد شركت‎ها در برنامه ريزي سود به كسب سود خالص بيشتر از محل اهرم ناشي از استقراض توجه مي نمايند. در مقابل توجه به صرفه جويي هاي مالياتي ناشي از بهره بدهي هاي گروه بيشتري از استادان مالي را متقاعد كرده است كه استفاده از بدهي هاي بلند مدت در تامين مالي شركت ها يكي از راه هاي قابل توجه براي افزايش ارزش شركت و در نتيجه افزايش ثروت سهامداران است. اين ها معتقدند براي هر شركت يك ساختار مطلوب سرمايه وجود دارد كه در آن حالت، ارزش شركت حداكثر خواهد شد. با توجه به این مطالب اين تحقيق متمرکز بر رابطه روش هاي تامين مالي به خصوص انتشار سهام، استقراض از بانک و سود انباشته بر روي بازده سهام هر شركت است. (کردستانی، 1389)
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق
ازمهم ترين تصميمات مالي كه در هر سازماني گرفته مي شود، تامين مالي شركت مي باشد. تامين مالي براي اجراي پروژه هاي سودآور در رشد شركت نقش بسيارمهم ايفا مي نمايد. توانايي شركت در مشخص ساختن منابع مالي اعم از داخلي و خارجي براي تهيه سرمايه به منظور سرمايه گذاري و تهيه برنامه هاي مالي مناسب ازعوامل اصلي رشد و پيشرفت شركت به حساب مي آيد. تاكيد مديريت مالي، روي تصميمات و اقداماتي است كه برروي ارزش موسسه تاثير مي گذارد و نيز توجه كامل آن به اين امر معطوف است كه چگونه مي توان ارزش موسسه رابه حداكثر ممكن رساند. تصميمات مالي هم روي مقدار سود و هم روي ميزان ريسك شرکت ها و به تبع اين دوعامل بر روي قيمت سهام تاثير مي گذارند. مديريت شركت در راستاي تعيين منابع مالي مناسب بايد هزينه منابع متعدد تامين مالي را مشخص نمايد و نيز آثاري را كه اين منابع مالي بر بازده شركت و در نهايت قيمت و بازده سهام دارد مشخص نمايد. مديريت بايستي با توجه به بازار سرمايه ساختار سرمايه شركت، مقدار وجوه مورد نياز جهت اجراي پروژه هاي در دسترس، مشخص نمايد كه آيا شركت براي تامين سرمايه مورد نياز دست به انتشار سهام جديد بزند و يا اين كه آن را از طريق وام هاي بانكي تأمين نمايد. (قاليباف اصل، 1385، ص15)
به منظور سرمايه گذاري و تهيه برنامه هاي مالي، مشخص ساختن منابع قابل استفاده اعم از داخلي يا خارجي براي تهيه سرمايه از اهميت خاصي برخوردار است و مديريت همواره با چنين تصميماتي مواجه بوده و بايد به هزينه و آثاري كه بر ثروت سهامداران، بازده شركت و قيمت15 سهام دارند اين منابع را انتخاب كنند.
اكثر دانشمندان علوم مالي از جمله موديلياني و ميلر16، همپتون17، وارنر18، اسكات19، مارتين20 در اين ديدگاه هم عقيده اند كه استفاده از اهرم مالي مي تواند منجر به افزايش بازده شركت و ثروت سهامداران شود. اهرم در فرهنگ عمومي به عنوان وسيله اي براي دستيابي آسان تر به هدف تعريف مي شود اما در مديريت مالي اهرم ممكن است تعاريف متفاوت ديگري پيدا كند و در مواردي برعكس شود بطوريكه ممكن است نتيجه عمل مطلوب يا نا مطلوب باشد. همپتون در اين باره مي گويد : شركت ها در برنامه ريزي سود و براي كسب سود خالص بيشتر، از محل اهرم ناشي از استقراض توجه مي نمايند. موديلياني و ميلر معتقدند كه وجود بدهي هاي زياد در بافت سرمايه، بدهي مالياتي شركت را كمتر و جريان نقدي بعد از مالياتي را بيشتر مي كند كه اين امر موجب افزايش بازده شركت مي شود. با توجه به اين مطلب كه سود هدف نهايي واحد انتفاعي است، اهميت استفاده از اهرم را كاملا مشخص مي كند يعني تركيب سرمايه به شكلي تعيين شود كه با ايجاد اهرم مطلوب ثروت سهامداران را افزايش دهد. اگر هنگام تامين مالي مورد نياز چگونگي تركيب منابع براي ايجاد تركيب بهينه سرمايه مد نظر قرار نگيرد ممكن است تامين مالي منجر به ايجاد اهرم نامطلوب شود يا اينكه شركت امكان افزايش سود از طريق اهرم مطلوب را از دست دهد كه در هر شرايطي هدف اصلي كه حداكثر كردن ثروت سهامداران است برآورده نشده است.(جان جي، ‌1374، ‌ص 394)
نتایج این تحقیق برای سرمایه گذاران اعم از سرمایه گذاران حقیقی و سرمایه گذاران حقوقی، تحلیل گران حرفه ای و مالی وهم چنین اعتباردهندگان از دیدگاه نظری و کاربردی می تواند مفید واقع شود.
1-4) اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق پاسخ به سوالات تحقیق می باشد که در این راستا اهداف ویژه و کاربردی به شرح زیر است :
الف)اهداف وي‍ژه -اهداف ویژه اين تحقيق عبارتند از :
توصیف متغیرهای تحقیق
تعیین رابطه بین متغیرهای تحقیق در قالب مدل ارائه شده
آزمون فرضیه های تحقیق
ب)اهداف کاربردی- با استفاده از نتایج این تحقیق مدیران شرکت ها در می یابند که از چه منابعی برای تامین سرمایه مورد نیاز شرکت استفاده نمایند تا بر بازده سهام شرکت شان اثر مطلوبی داشته باشد. سرمایه گذاران بالقوه می توانند با استفاده از نتایج این تحقیق بر تصمیم مبنی بر خرید سهام در چه شرکت هایی تجدید نظر نمایند.
1-5سوالات تحقیق
سوالات اين تحقيق عبارتند از :
سوال اصلی :آیا بین تامین مالی کل و بازده سهام برحسب نوع صنعت و اندازه شرکت رابطه معنی داری وجود دارد؟
سوال فرعي اول:آیا بین تامین مالی داخلی و بازده سهام برحسب نوع صنعت و اندازه شرکت رابطه معنی داری وجود دارد؟
سوال فرعي دوم:آیا بین تامین مالی خارجی ازمحل سهام و بازده سهام برحسب نوع صنعت و اندازه شرکت رابطه معنی داری وجود دارد؟
سوال فرعي سوم:آیا بین تامین مالی خارجی از طریق بدهی و بازده سهام برحسب نوع صنعت و اندازه شرکت رابطه معنی داری وجود دارد؟
1-6) چهارچوب نظری تحقیق
چهارچوب نظری بنیادی است که تمامی تحقیق برآن استوار می شود. این چهارچوب شبکه ای است منطقی، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شده اند. این متغیرها ناگزیر با مساله تحقیق مرتبط هستند. پس از شناسایی متغیرهای مناسب باید شبکه ای از روابط میان متغیرها تدوین شود تا بتوان فرضیه های مرتبط با آن ها را پدید آورد و سپس آزمود. نتایج آزمون فرضیه ها ( که متضمن تأیید یا عدم تأیید است)، درجه حل شدن مشکل به یاری یافته های تحقیق آشکار می شود. به این ترتیب، چهارچوب نظری گام مهمی در فرآیند تحقیق به شمار می آید.
با توجه به موضوع تحقيق بايد دانست كه نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تحت تاثیر روش تامین مالی است. اگر بازدهی که یک شرکت به دست می آورد بیش از نرخ بهره ی وام باشد در چنین شرایطی هر چه نسبت بدهی بیشتر باشد نرخ بازده حقوق صاحبان سهام افزایش می یابد ولی برعکس اگر نرخ بازده سرمایه شرکت از نرخ بهره وام کمتر باشد هر چه نسبت بدهی بیشتر باشد نرخ بازده صاحبان سهام کاهش می یابدنرخ بازده سهام نیز دارای معایبی می باشد بنابراين نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تحت تاثیر روش تامین مالی است. برای مقایسه نرخ بازده شرکت ها به جای نرخ حقوق صاحبان سهام باید نرخ بازده دارایی های شرکت مدنظر باشد. شرکتی که از وام استفاده کرده است صرفه جویی مالیاتی بدست می آورد و شرکتی که از وام استفاده نکرده طبعاً صرفه جویی مالیاتی ندارد. نرخ بازده شرکت زمانی نشان دهنده موفقیت شرکت است که از متوسط نرخ هزینه سرمایه شرکت بیشتر باشد. نرخ بازده به تنهایی بدون مقایسه با متوسط نرخ هزینه سرمایه، معیار غلط برای اظهار نظر و قضاوت درباره ی عملکرد شرکت خواهد بود. (جهانخانی و همکاران، 1374، ص 70)
در مورد سود انباشته بايد گفت كه آن از سودهاي باقي مانده در واحد انتفاعي پس از پرداخت سود سهام تشكيل مي‎شود. تفاوت عمده ميان سود انباشته و منابع تأمين مالي ديگر اين است كه سود انباشته به مبلغ موجود محدود مي باشد و ضمنا مستلزم تحصيل وجوه از اشخاص خارج از واحد انتفاعي (اعطا كنندگان تسهيلات و سهامداران جديد )نيست، اما تأمين مالي از طريق سود انباشته موجب كاهش سود سهام قابل پرداخت به سهامداران فعلي خواهد شد. به بيان ديگر در دسترس بودن سود انباشته نه تنها به سود هاي تحصيل شده توسط واحد انتفاعي بستگي دارد بلكه با سياست پرداخت سود سهام آن نيز مرتبط است. واحدهاي انتفاعي معمولا از كاهش سطح پرداخت سود سهام خود حتي در مواقعي كه موقتا سود كاهش يافته است نيز پرهيز مي كنند. اين قبيل سياست هاي موجب مي شود كه سود انباشته در دسترس به تناسب تغيير در سود شديدا نوسان نمايد. بنابراين مدير مالي نمي تواند براي تأمين مالي سرمايه گذاري هاي انتفاعي تنها بر سود انباشته اتكاء كند.
در مورد استقراض در قالب وام نيز بايد گفت اگر سازماني وجوهي را كه براي سرمايه گذاري نياز دارد قرض بگيرد در اين صورت بهره اي را بايد پرداخت كند كه در صورت زيان نشان داده خواهد شد و برسود هر سهم تاثير خواهد گذاشت. اگر سود حاصل از فعاليت پروژه جديد بيشتر از مبلغ هزينه سرمايه گذاري جديد باشد، عايدي هر سهم افزايش خواهد يافت.
در مورد انتشار سهام بايد دانست كه اگر قرار باشد شركتي كه از منابع خارج از سازمان تأمين مالي كند انتشار سهام در درجه دوم اهميت (درست بعد از اوراق قرضه) قرار خواهد گرفت. واحدهاي انتفاعي مي توانند از طريق صدور و فروش سهام به سرمايه گذاراني كه قبلا سهامدار بوده و يا با خريد سهام جديد؛ سهامدار شده اند، وجوه مورد نياز خود را تأمين كنند. سهام يك نوع دارايي مالي است كه نشان دهنده مالكيت در يك شركت است.
نمودار )1-1(مدل تحلیلی تحقیق
1-7) فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی تحقیق عبارت است از این که بین خالص تغییر در تامین مالی کل و بازده غیرعادی انباشته سهام با توجه به نوع صنعت، رابطه معنی دار وجود دارد. برای بررسي این فرضیه مدل خطی زیر جهت آزمون در نظر گرفته شده است:
CARi,t+1=α+β1ΔFINi,t+ β2UXi,t+ β3BETAi,t+ β4SIZEi,t+ei,t+1
فرضیه های فرعی تحقیق عبارت است از :
فرضیه فرعی اول : بین خالص تغییر در تامین مالی داخلی از محل سود پس از کسر مالیات و بازده غیرعادی انباشته سهام با توجه به نوع صنعت رابطه معنی دار وجود دارد. برای بررسي این فرضیه مدل خطی زیر جهت آزمون در نظر گرفته شده است:
CARi,t+1=α+ β1 ΔIFINi,t + β2UXi,t+ β3BETAi,t+ β4SIZEi,t + ei,t+1
فرضیه فرعی دوم: بین خالص تغییر در تامین مالی خارجی از محل سهام و بازده غیرعادی انباشته سهام با توجه به نوع صنعت رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم : بین خالص تغییر دربدهی ایجاد شده به منظور تامین مالی و بازده غیرعادی انباشته سهام با توجه به نوع صنعت، رابطه معنی دار وجود دارد.
برای بررسي این فرضیه ها یک مدل خطی جهت آزمون در نظر گرفته شده است که به شرح زیر می باشد:
CARi,t+1=α+ β1ΔEquityi,t+ β 2ΔDebti,t+ β3 ΔIFINi,t+ β4UXi,t+ β5BETAi,t+ β6SIZEi,t + ei,t+1
بازده غیرعادی انباشته سهام : CAR
خالص تغییر در تامین مالی کل :ΔFIN
خالص تغییر در بدهی های ایجاد شده به منظور تامین مالی:Δdept
خالص تغییر در تامین مالی داخلی:ΔIFIN
خالص تغییر در سرمایه تامین شده از محل منابع خارجی: ΔEquity
اندازه شرکت:SIZE
ضريب تغييرات سود عادي:BETA
ضریب خطا:ei ,t+1
سودهای غیر عادی شرکتiدر زمانT uxi,t:
1-8) تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق
منظورازعملیاتی کردن، قابل مشاهده ساختن یک متغیر وپیش بینی روش های اندازه گیری آن است. تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق به شرح زیر است:
شيوه‌هاي‌تامين مالي:روش هايي‌است كه شركت‌مي تواند از طريق آن منابع مالي‌مورد نياز براي شروع و ادامه فعاليت خود تامين نمايد كه عموما شامل‌استقراض، انتشار سهام ‌و سود انباشته مي باشد. تأمين ماليبه معنای تهيه منابع مالي و وجوه براي ادامه فعاليت شركت و ايجاد و راه اندازي طرح هاي توسعه واحدهاي اقتصادي می باشد. شرکت ها در تصمیمات تامین مالی، با دو منبع تامین مالی داخلی و تامین مالی خارجی روبرو هستند. منابع مالی داخلی، شامل جریان های نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی، سود انباشته و منابع مالی خارجی دربرگیرنده ی وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند صدور سهام جدید و دریافت تسهیلات مالی از بانک هستند. تامين مالي عمدتا از طريق انتشار سهام، فروش اوراق قرضه و وام و اعتبار صورت مي گيرد. ابزارهاي ويژه تامين مالي عبارتند از:
الف) سهام عادي
ب)سهام ممتاز
ج) اوراق قرضه و مشارکت
د) اوراق بهادار قابل تبديل اوراق مشاركت يا اوراق قرضه
در این تحقیق روش های انتشار سهام، استقراض و سود انباشته مورد بررسی قرار می گیرد. برای محاسبه خالص تغییر در تأمین مالی کل شرکت i در زمان t، این متغیربرمتوسط کل دارایی ها، تقسیم می شود. خالص تغییر در تامین مالی خارجی شرکت i در زمان t، نیز شامل تغییر در تأمین مالی خارجی از محل سهام و تغییر در بدهی های ایجاد شده به منظور تامین مالی است.
-تأمين مالي كوتاه مدت :منظور از تأمين مالي كوتاه مدت، تأمين مالي از محل مناسبي است كه ظرف مدت يك سال با يك دوره مالي، هر كدام كه كمتر باشد، بازپرداخت مي گردد. اين نوع تأمين مالي معمولا براي رفع نيازهاي موقتي مورد استفاده قرار مي گيرد.
-تأمين مالي بلند مدت : اين نوع تأمين مالي معمولا براي تأمين مالي سرمايه گذاري هاي بلند مدت مانند احداث كارخانه و خريد دارائي هاي ثابت، اجراي طرح هاي توسعه و تجديد ساختار سازمان و مدرنيزه كردن امكانات موجود به كار مي رود. منابع در دسترس براي تأمين مالي بلند مدت شامل استقراض، انتشار سهام ممتاز، انتشار سهام عادي و استفاده از منابع داخلي مي شود.
-وام (استقراض) : منظور ازاستقراض تأمين منابع مالي بلند مدت است كه در ازاء آن اصل مبلغ به اضافه درصدي مشخص از سود بازپرداخت مي شود.
-سود انباشته (پس از کسر مالیات) : هميشه يکی از منابع تامين مالی بلند مدت برای شرکت ها بوده است. معمولا شرکت های سهامی عام مبلغی از سود خالص ( سود پس از کسر ماليات ) را به حساب سود انباشته منظور می کنند. از آن جايی که بخشی از سود سالانه به صاحبان سهام داده مي شود و بخشی ديگر به حساب سود انباشته منظور مي گردد هيات مديره مي تواند سياست های مربوط به تقسيم سود را به عنوان يک راهنما مورد استفاده قرار دهد.
بازده سهام:یکی ازمعیارهای اساسی برای تصمیم گیری دربورس، بازده سهام می باشد، بازده سهام خودبه تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی است وبیشترسرمایه گذاران بالفعل وبالقوه درتجزیه وتحلیل مالی وپیش بینی هاازآن استفاده می نمایند. روش محاسبه ی بازده غیر عادی انباشته سهام شرکت i در زمان t، برابر با میانگین هندسی بازده های غیر عادی شرکت i، در زمان t (بازه سالانه ) است.
(علت اینکه CARبصورت t+1در نظر گرفته شده این است که اثر انتخاب روش های تامین مالی بر بازده سال بعد شرکت نمایان خواهد شد. ) فرمول محاسبه ی این متغیر، به صورت زیر است :
AR=R_(i,t)-R_(m,t)
CAR=∏_(t=1)^n▒〖(1+〖AR〗_(i,t) )-1〗
جدول (1-1)اطلاعات مربوط به متغیرها و نحوه محاسبه آن ها
ردیفعنوان متغیرنحوه اندازه گیری1خالص تغییر در تامین مالی کل (ΔFIN)خالص تغییر در تامین مالی داخلی+خالص تغییر در تامین مالی خارجی2خالص تغییر در تامین مالی داخلی (ΔIFIN)مابه التفاوت سود انباشته ابتدا و انتهای دوره قبل از تعدیلات3خالص تغییر در سرمایه تامین شده از محل منابع خارجی( ΔEquity)آورده نقدی صاحبان سهام-سود پرداختی4خالص تغییر در بدهی های ایجاد شده به منظور تامین مالی(Δdept)خالص تغییردر کل بدهی ها پس از کسرخالص تغییر در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان و سود سهام پیشنهادی و پرداختنی5بازده غیرعادی انباشته سهام (CAR)میانگین هندسی ما به التفاوت بازده هر سهم و بازده بازار در طی یک دوره دوازده ماهه6اندازه شرکت (SIZE)لگاریتم (قیمت بازار هر سهم * تعداد سهام)
در صورت نرمال نبودن داده ها از فرمول بالا استفاده می شود. 7ضريب تغييرات سود عادي(BETA)ميانگين سود عادي هر سهم/انحراف معيار سود عادي هر سهم
1-9)قلمرو تحقیق
گستره این تحقیق در سه قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی قرار می گیرد که عبارتند از:
قلمرو زماني-داده ها و اطلاعات مالي این تحقیق مربوط به سال هاي 1386 الي 1390 مي باشد.
قلمرو موضوعي-از لحاظ موضوعی این تحقیق متمرکز بر عملکرد مالی شرکت ها با تاکید بر بازده سهام می‎باشد.
قلمرو مكاني -قلمرو مكاني این تحقيق متمرکز بر شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي‎باشد.
2-1)مقدمه
ادبیات و مبانی نظری تحقیق، پشتوانه نظری فرضیه های تحقیق را فراهم می آورد، لذا در این فصل با توجه به موضوع تحقیق، به مبانی نظری تحقیق پرداخته شده و سپس به تعدادی از تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از ایران که در ارتباط با موضوع تحقیق می باشد، اشاره شده است.
2-2)بازارهای مالي
بازار مالی مکانی است که در آن دارایی های مالی مبادله می شوند به عبارت دیگر در بازار مالی به خرید و فروش وجوه اعم از اعتبار بانکی، اوراق بهادار و سهام و کلاً به تقابل عرضه و تقاضا در این حیطه می‎پردازند (رضا شباهنگ، 1373، ص12). کارکردهای بازار مالی را می توان به قرار زیر دانست :
جذب و تجهیز پس‌اندازها و تخصیص بهینة منابع (انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی)
تعیین قیمت وجوه و سرمایه
انتشار و تحلیل اطلاعات
تسهیل دادوستدها
توزیع خطر و مدیریت ریسک
2-3)مشخصات شرکت و بازده سهام
مشخصات شركت و بازده سهام به شرح زير است:
بازده سهام : بازده سهام ممکن است بیانگر نحوه انتشار سهام عادی یک شرکت باشد. زمان بندی بازار سهام به این معنا است که یک شرکت معمولاً در زمان هایی که قیمت ها بالاست اقدام به انتشار سهام و در زمآن هایی که قیمت ها پایین است اقدام به بازخرید سهام می نمایند. طبق نتایج تحقیقات، شرکت های با نسبت بدهی پایین در زمانی که ارزش شرکت شان بالاست اقدام به تأمین مالی و برعکس شرکت های با نسبت بدهی بالاتر زمانی که ارزش شرکت شان پایین است اقدام به تأمین مالی می‎نمایند. تحقیق جگادش 2000 نشان داد که انتشار دهندگان سهام با بازده آتی پایین، معمولاً اقدام به انتشار سهام در زمان هایی می نمایند که هزینه تأمین مالی شان پایین باشد. به طور کلی می توان ادعا نمود که اگر یک شرکت دارای عملکرد خوبی باشد، بازده سهام شان افزایش یافته و لذا ممکن است به جای بدهی از سهام جهت تأمین مالی خود استفاده نماید. (احمدي، 1386)
اندازه شرکت : نسبت بدهی در شرکت های بزرگی که محصولات متنوع تری تولید و احتمال ورشکستگی نیز پایین است، می تواند در سطح بالایی قرار گیرد. شرکت های بزرگتر در مقایسه با شرکت های کوچک تر به دلیل داشتن رتبه اعتباری بهتر، می توانند از منابع غیر بانکی نیز استقراض نمایند. بنابراین بین اندازه و نسبت بدهی یک ارتباط مثبتی وجود دارد.
نوع صنعت : تحقيقات نشان داده است كه شرکت های تولید کننده ماشین آلات و تجهیزات از جمله شرکت های تخصصی در زمینه ارائه محصولات و خدمات منحصر به فرد به حساب می آیند. با توجه به پر هزینه بودن تأمین مالی در اینگونه شرکت ها آن ها کمتر تمایل به استقراض دارند. توافق خاصی در مورد شاخص های این بخش وجود نداشته و معمولاً از شاخص های خود ساخته استفاده می گردد.
اندازه : طبق نتایج برخی از تحقیقات، شرکت های کوچک در مقایسه با شرکت های بزرگ تمایل به کسب میانگین بازده سهام بیشتری دارند. نتایج تحقیقات نشان داد که ممکن است شرکت های کوچک در مقایسه با شرکت های بزرگ دچار رکود درآمدی بلند مدت گشته و لذا بین اندازه و ریسک عادی یک شرکت رابطه (منفی) وجود دارد. به طور خلاصه می توان ادعا نمود به دلایل بالا بودن ریسک شرکت های کوچک، داشتن بازده سهام بالاتر در اینگونه شرکت ها ضروری است.
طبق بررسی های به عمل آمده می توان ادعا نمود که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تنها از معدود منابع مالی بلند مدت برای تأمین وجود مورد نیاز خود استفاده می نمایند. به عبارت دیگر، روش های تأمین مالی بلند مدتی همچون، استقراض، انتشار سهام و سود انباشته مورد استفاده شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادا تهران می باشد. در نهایت می توان ادعا نمود که مهم ترین منبع تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استقراض از سیستم بانکی است.
سود انباشته : معمولا در مراحل پسین تأمین مالی نظیر مرحله جوانی، رشد یا بلوغ، شرکت ها می توانند از منبع داخلی سود انباشته نیز برای تأمین مالی نیازمندی های مالی خود استفاده کنند. این منبع را می توان یکی از کم هزینه ترین منابع تأمین مالی دانست که برای تأمین نیازهای بلند مدت و توسعه ای شرکت به کار می‎رود. افزون بر همه این موارد، یک کسب و کار کوچک می تواند نیازمندی های سرمایه ای خود را با صرفه جویی در هزینه های ممکن به کمترین حد برساند. روش های تأمین مالی یکی از اصلی ترین حوزه‎های تصمیم گیری مدیران شرکت ها در راستای افزایش ثروت سهامداران به شمار می رود. )احمدی، 1386)
رشد و ادامه فعالیت شرکت ها نیازمند منابع مالی است که تأمین این منابع معمولاً با محدودیت همراه است. ایده اصلی بسیاری از تحقیقات انجام شده در این راستا آن است که آیا بازدهی سهام شرکت ها از روش های تأمین مالی آن ها تأثیر می پذیرد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، این ارتباط به چه شکلی است. ایجاد و توسعه روز افزون بنگاههای اقتصادی نیازمند تأمین مالی قابل ملاحظه است که اغلب از عهده موسسین خارج می باشد. بازار سرمایه برای شرکت ها این امکان را فراهم می آورد که منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق عرضه اوراق بهادار تأمین نمایند. به عبارت دیگر بازار سرمایه به صورت مسیری جهت انتقال منابع از پس انداز کنندگان به مصرف کنندگان منابع مالی عمل می نماید و از طریق فراهم آوردن سرمایه مورد نیاز بنگاه های اقتصادی و تخصیص بهینه منابع، نقش عمده در اقتصاد کشورها ایفا می کند. مدیران با استفاده از منابع به دست آمده در جهت بقا و رشد سازمان خود تلاش می کنند. این در حالی است که شرایط رقابتی شدید، در جهت بقا و رشد سازمان خود تلاش می کنند. این در حالی است که شرایط رقابتی شدید، بحرآن های مالی، اقتصادی، سیاسی و الزامات مالکیتی و قانونی، شرکت ها را بر آن داشته تا منابع بیشتری را خواستار شده و گاه منابع حاصل از نتایج عملیات واحد اقتصادی را نیز که متعلق به مالکان است، درون واحد اقتصادی مجدداً سرمایه گذاری نمایند. )احمدي، 1386)واحدهای فعال اقتصادی استفاده از منابع خارجی نظیر وجوه ناشی از افزایش سرمایه و استقراض را به دو دلیل مورد استفاده قرار می دهند :
1. اجرای پروژه های سرمایه ای نظیر طرح های توسعه و همچنین افزایش کارایی عملیات جاری در حال اجرا.
2. اصلاح ساختار سرمایه در جهت کاستن از هزینه های مالی ناشی از بدهی ها و کمک به افزایش بازده سهامداران.
هر چند بکارگیری وجوه حاصل از فعالیت های تأمین مالی می تواند به طور همزمان هر دو هدف فوق را دنبال نماید، اما مساله مهم در این راه بررسی اثر ناشی از تأمین مالی بر بازده کل شرکت خواهد بود. به عبارت دیگر در یک بازار کارا، رشد و سودآوری شرکت و در نهایت افزایش ثروت سهامداران محقق خواهد شد که بازدهی ناشی از بکارگیری منابع مالی ناشی از انتشار سهام بیش از هزینه های فرصت ناشی از پروژه های سرمایه ای مورد اجرا باشد. از آن جا که روش های تأمین مالی به همراه تصمیمات سرمایه گذاری و سیاست های تقسیم سود بر ارزش و در نهایت بر ثروت سهامداران موثر است، شناسایی الگوها و مدل هایی که تصمیم گیری شرکت ها و مدیران از آن تبعیت می کنند، از اهمیت به سزایی برخوردار است. (احمدی، 1386)
2-4)تأمین مالی در بازارهای مالی
چهارچوب متداول برای تحلیل روش های مختلف تأمین مالی معمولاً بر عوامل مشروح زیر مبتنی است :
قابلیت انعطاف
مخاطره
سود
زمان بندی
سایر عوامل مشتمل بر ارزش های وثیقه، هزینه انتشار اوراق بهادار، سرعت و پی آمدهای آتی
اهمیت نسبی هر یک از عوامل ذکر شده، به وضعیت خاص واحد انتفاعی بستگی دارد اما مدیران مالی باید از ملحوظ داشتن کلیه عوامل مربوطه اطمینان حاصل کنند. (احمدی، 1386)
عامل قابلیت انعطاف، به تأثیر تصمیمات جاری تأمین مالی بر روش های مختلف تأمین مالی در دسترس، در دوره های آتی اشاره دارد. استفاده از یک روش تأمین مالی در زمان حاضر ممکن است روش های تأمین مالی قابل استفاده در زمان های آینده را محدود کند. به عنوان مثال، استفاده از یک فقره تسهیلات مالی در حال حاضر می تواند محدودیت هایی را از لحاظ استقراض مجدد در سال آینده بر واحد انتفاعی تحمیل و آن را ناگزیر کند تا به منظور تأمین وجوه مورد نیاز، روش انتشار سهام را مورد استفاده قرار دهد.
ریسک و سود، با یکدیگر ارتباط نزدیک داشته و از اهمیت بالایی برخوردار هستند. کنترل واحد انتفاعی نیز مورد علاقه و توجه سهامداران است. چنآن چه اکثریت سهام یک واحد انتفاعی در حال حاضر درقیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید