پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه ارشد c (1763)

2-1-14 نقش هنرمند…………………………………………………………………………………………………………………………………………..652-1-15 مبانی تاریخ هنر………………………………………………………………………………………………………………………………………662-1-15-1 سبک………………………………………………………………………………………………………………………………………………662-1-15-2 زمینه تاریخی…………………………………………………………………………………………………………………………………..682-1-16 دسته بندی هنر………………………………………………………………………………………………………………………………………682-1-17 ارتباط هنر ها با یکدیگر…………………………………………………………………………………………………………………………..692-1-18 هنر اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..702-2 آموزش………………………………………………………………………………………………………………………………………………..712-2-1 هدف آموزش………………………………………………………………………………………………………………………………………….722-2-2 تاثیر آموزش بر فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………………722-2-3 تاثیر فرهنگ بر جامعه……………………………………………………………………………………………………………………………..732-2-3-1 ارزش ها و صورت های Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (1764)

2-4-1-12 نظریه ناکامی ستیزه جویی دولارد372-4-1-13نظریه رابرت کینگ مرتون382-5-1-14 نظریه رایان382-4-1-15 نظریه پیوند افتراقی ساترلند392-4-1-16 نظریه کلوارد و اهلین392-5-1 نظریه مارکسیستی402-5-2نظریه غیر مارکسیستی402-5-3 نظریه ساختی- کارکردی412-5-4 نظریه آسیب شناسی اجتماعی412-5-5 نظریه بی سازمانی اجتماعی422-5-6 تئوری Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله رایگان c (1765)

فتوحات این دولت به سه قارهی مهم آسیا، اروپا و آفریقاگسترش یافت و به صورت یک دولت آسیایی، اروپایی، آفریقایی درآمد. درواقع این نخستین دولت اسلامی بود که با سپاه نیرومند خود، قدم در اروپا Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود تحقیق c (1755)

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق241-3-اهداف اصلی تحقیق271-4-پرسش‌های تحقیق28فصل دوم؛ مبانی نظری تحقیق292-1-پیشینه تحقیق302-2-آیین چیست؟342-3-مؤلفه های عمومی در تعریف آیین382-4-تفسیر های غلط از آیین50 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (1757)

13-2 تاریخچه فرهنگ :………………………………………………………………………………………….34-الف. مرحله اول :35-ب . مرحله دوم :35-ج. مرحله سوم :3514-2 ویژگی های فرهنگ :3515-2 سیاست گذاری فرهنگی :…………………………………………………………………………………3716-2 جایگاه سیاست گذاری فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی :………………………………………3917-2 چارچوب نظری پژوهش :…………………………………………………………………………….40الف Read more…

By 92, ago